ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานไอที

มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยพะเยา

ของเขตเนื้อหาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

การทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) คือ หนึ่งในขั้นตอนการพัฒนา ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะทำให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้น ผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ รวมถึงเมื่อทำการทดสอบแล้ว ผู้เข้ารับการทดสอบจะสามารถมองเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อจะได้นำมาพิจารณาหาความเหมาะสมในการพัฒนาตนเอง ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานได้ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อให้การทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล เป็นไปอย่างเหมาะสมตรงประเด็นและได้ประโยชน์สูงสุด หลังจากทำการทดสอบแล้ว ควรมีขั้นตอนการนำผลการประเมินมาหารือระหว่างกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมอง หาความต้องการในการพัฒนา หรือแม้แต่หาแนวทางในการพัฒนา ซึ่งจะสามารถนำสิ่งที่พบเห็นจากการทำการทดสอบที่พิจารณาแล้วว่าสามารถนำมาใช้ในงานได้ มาพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง

สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

สมรรถนะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) ที่นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาจำเป็นต้องมี ประกอบด้วย 6 หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) ดังนี้ (Microsoft Digital Literacy)

 1. Work with Computers ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) ดังนี้
 • Interact with a computer
  • Describe the functions of a computer.
  • Describe the primary parts of a computer.
  • Describe the various types of modern personal computing devices.
 • Use a computer
  • Describe the role of an operating system.
  • Navigate the Windows 10 operating system.
  • Organize files and folders in Windows 10.
  • Use the right-click to access system features.
  • Customize your operating system desktop.
 • Work with applications
  • Describe the concept of an application.
  • Choose the right application for your needs.
  • Understand the similarities between different applications.
  • Work with applications on your computer.
 • Work with connected devices
  • Describe types of peripheral devices and their uses.
  • Use portable storage devices.
  • Connect Bluetooth devices to a computer.
 1. Access Information Online ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) ดังนี้
 • Get connected
  • Describe common uses of the internet.
  • Describe the internet.
  • Describe methods for connecting to the internet.
  • Connect a Windows 10 device to the internet using Wi-Fi.
 • Browse the web
  • Describe the World Wide Web and how it differs from the internet.
  • Describe the function of a web browser.
  • Access digital content on the web using a browser.
  • Navigate between webpages using a web browser.
  • Safely complete basic online transactions.
 • Search the web
  • Describe the use of search engines.
  • Conduct a simple keyword search using a search engine.
  • Configure a browser to use a specific search engine.
  • Compare search results returned by a search engine.
  • Describe ways to evaluate the credibility and accuracy of online content.
  • Describe ways to critically evaluate media messages.
 1. Communicate Online ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) ดังนี้
 • Communicate using email
  • Describe uses of email.
  • Identify options for getting set up with an email account.
  • Use an email service to send an email.
  • Use an email service to view and reply to messages.
 • Chat online
  • Describe common ways to communicate with others online.
  • Use Skype or similar services to send instant messages to others.
  • Make voice calls on the web.
  • Make video calls on the web.
 1. Participate Safely and Responsibly Online ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) ดังนี้
 • Online safety and privacy
  • Protect yourself from phishing
  • Communicate safely online
  • Create strong passwords
  • Describe best practices for sharing information online
  • Describe the importance of managing your digital footprint
 • Online civility
  • Describe the rights that people have to information and content shared on the web.
  • Describe best practices for using information found on the web.
  • Describe the implications of treating others poorly on the web.
 1. Collaborate and Manage Content Digitally ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) ดังนี้
 • Use OneDrive cloud storage
  • Describe uses of cloud services like OneDrive.
  • Sign into OneDrive.
  • Use OneDrive from a mobile device.
  • Create, upload, restore, and share files using OneDrive.
 • Share and collaborate with documents
  • Share and collaborate on a Word document.
  • Add comments and track changes that you make to a document.
  • Accept or reject changes made by others.
 • Manage time with a digital calendar
  • Create appointments and meetings.
  • Search for an item in your calendar.
  • Use categories and reminders.
 • Work with contacts and tasks
  • Add contacts and create contacts groups in Outlook.
  • Create tasks and to-do lists.
 1. Create Digital Content ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) ดังนี้
 • Microsoft Word 2016
  • ใช้งานและการจัดการตัวอักษร
  • จัดการย่อหน้าเอกสารและข้อความ
  • สร้างตารางและการจัดการข้อมูลในตาราง
  • ปรับตกแต่งเอกสาร
  • แทรกวัตถุและองค์ประกอบอื่น ๆ
  • สร้างสารบัญ และการอ้างอิง
 • Microsoft Excel 2016
  • จัดการกับไฟล์และข้อมูล
  • ใช้สูตรและฟังก์ชั่นพื้นฐาน
  • จัดรูปแบบเซลล์และกำหนดช่วงของข้อมูล
  • รูปแบบแผ่นงานและการจัดการกับแผ่นงาน
  • ทำงานกับข้อข้อมูลและมาโคร
  • ใช้สูตรขั้นสูง ความปลอดภัย และการแชร์สมุดงาน
  • สร้างกราฟ เพิ่มรูปภาพและรูปร่างลงในแผ่นงาน
 • Microsoft PowerPoint 2016
  • เริ่มต้นสร้างสไลด์นำเสนอ
  • จัดรูปแบบข้อความ
  • ออกแบบสไลด์นำเสนอให้สวยงาม
  • เพิ่มตารางลงในสไลด์นำเสนอ
  • ใช้งานแผนภูมิในสไลด์นำเสนอ
  • สร้างแผนภาพกราฟิก SmartArt
  • ใส่กราฟิกสวย ๆ ลงในงานนำเสนอ
  • เพิ่มลูกเล่นการนำเสนอด้วยแอนิเมชันและสื่อมัลติมีเดีย
  • เพิ่มความปลอดภัยและแชร์งานนำเสนอ
  • ส่งมอบงานนำเสนอสู่ผู้ชม

loader