ข้อควรปฏิบัติการสอบมาตรฐาน

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • นิสิตแต่งกายให้เหมาะสมตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
  • การแสดงตนในการเข้าสอบต้องใช้บัตรนิสิตมหาวิทยาลัย ฯ หรือ บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
  • ในคณะศอบมาตรฐานนิสิตต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

ถ้านิสิตไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ทางผู้ดูแลจัดสอบมาตรฐานจะไม่อนุญาติให้นิสิตเข้าสอบมาตรฐาน

ระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย

loader