การเตรียมความพร้อมสอบมาตรฐาน

 • สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

  สมรรถนะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) ที่นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาจำเป็นต้องมี ประกอบด้วย 6 หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) ดังนี้ (Microsoft Digital Literacy)

  1. Work with Computers ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) ดังนี้
  • Interact with a computer
   • Describe the functions of a computer.
   • Describe the primary parts of a computer.
   • Describe the various types of modern personal computing devices.
  • Use a computer
   • Describe the role of an operating system.
   • Navigate the Windows 10 operating system.
   • Organize files and folders in Windows 10.
   • Use the right-click to access system features.
   • Customize your operating system desktop.
  • Work with applications
   • Describe the concept of an application.
   • Choose the right application for your needs.
   • Understand the similarities between different applications.
   • Work with applications on your computer.
  • Work with connected devices
   • Describe types of peripheral devices and their uses.
   • Use portable storage devices.
   • Connect Bluetooth devices to a computer.

   

  1. Access Information Online ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) ดังนี้
  • Get connected
   • Describe common uses of the internet.
   • Describe the internet.
   • Describe methods for connecting to the internet.
   • Connect a Windows 10 device to the internet using Wi-Fi.
  • Browse the web
   • Describe the World Wide Web and how it differs from the internet.
   • Describe the function of a web browser.
   • Access digital content on the web using a browser.
   • Navigate between webpages using a web browser.
   • Safely complete basic online transactions.
  • Search the web
   • Describe the use of search engines.
   • Conduct a simple keyword search using a search engine.
   • Configure a browser to use a specific search engine.
   • Compare search results returned by a search engine.
   • Describe ways to evaluate the credibility and accuracy of online content.
   • Describe ways to critically evaluate media messages.

   

  1. Communicate Online ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) ดังนี้
  • Communicate using email
   • Describe uses of email.
   • Identify options for getting set up with an email account.
   • Use an email service to send an email.
   • Use an email service to view and reply to messages.
  • Chat online
   • Describe common ways to communicate with others online.
   • Use Skype or similar services to send instant messages to others.
   • Make voice calls on the web.
   • Make video calls on the web.

   

  1. Participate Safely and Responsibly Online ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) ดังนี้
  • Online safety and privacy
   • Protect yourself from phishing
   • Communicate safely online
   • Create strong passwords
   • Describe best practices for sharing information online
   • Describe the importance of managing your digital footprint
  • Online civility
   • Describe the rights that people have to information and content shared on the web.
   • Describe best practices for using information found on the web.
   • Describe the implications of treating others poorly on the web.

   

  1. Collaborate and Manage Content Digitally ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) ดังนี้
  • Use OneDrive cloud storage
   • Describe uses of cloud services like OneDrive.
   • Sign into OneDrive.
   • Use OneDrive from a mobile device.
   • Create, upload, restore, and share files using OneDrive.
  • Share and collaborate with documents
   • Share and collaborate on a Word document.
   • Add comments and track changes that you make to a document.
   • Accept or reject changes made by others.
  • Manage time with a digital calendar
   • Create appointments and meetings.
   • Search for an item in your calendar.
   • Use categories and reminders.
  • Work with contacts and tasks
   • Add contacts and create contacts groups in Outlook.
   • Create tasks and to-do lists.

   

  1. Create Digital Content ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) ดังนี้
  • Microsoft Word 2016
   • ใช้งานและการจัดการตัวอักษร
   • จัดการย่อหน้าเอกสารและข้อความ
   • สร้างตารางและการจัดการข้อมูลในตาราง
   • ปรับตกแต่งเอกสาร
   • แทรกวัตถุและองค์ประกอบอื่น ๆ
   • สร้างสารบัญ และการอ้างอิง

   

  • Microsoft Excel 2016
   • จัดการกับไฟล์และข้อมูล
   • ใช้สูตรและฟังก์ชั่นพื้นฐาน
   • จัดรูปแบบเซลล์และกำหนดช่วงของข้อมูล
   • รูปแบบแผ่นงานและการจัดการกับแผ่นงาน
   • ทำงานกับข้อข้อมูลและมาโคร
   • ใช้สูตรขั้นสูง ความปลอดภัย และการแชร์สมุดงาน
   • สร้างกราฟ เพิ่มรูปภาพและรูปร่างลงในแผ่นงาน

   

  • Microsoft PowerPoint 2016
   • เริ่มต้นสร้างสไลด์นำเสนอ
   • จัดรูปแบบข้อความ
   • ออกแบบสไลด์นำเสนอให้สวยงาม
   • เพิ่มตารางลงในสไลด์นำเสนอ
   • ใช้งานแผนภูมิในสไลด์นำเสนอ
   • สร้างแผนภาพกราฟิก SmartArt
   • ใส่กราฟิกสวย ๆ ลงในงานนำเสนอ
   • เพิ่มลูกเล่นการนำเสนอด้วยแอนิเมชันและสื่อมัลติมีเดีย
   • เพิ่มความปลอดภัยและแชร์งานนำเสนอ
   • ส่งมอบงานนำเสนอสู่ผู้ชม

loader