แนวทางเนื้อหาการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ทักษะการใช้เทคดนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน (Using Basic Digital Technologies) ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนย่อย (Element of Competence) ดังนี้
  • การทำงานกับคอมพิวเตอร์ (Work with Computers)
  • การเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ (Access Information Online)
  • การสื่อสารออนไลน์ (Communicate Online)
  • การใช้งานออนไลน์อย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ (Participate Safely and Responsibly Online)
 • ทักษะการสร้างเนื้อหาดิจิทัล (Create Design) ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) ดังนี้
  • Microsoft PowerPoint 2016
   • เริ่มต้นสร้างสไลด์นำเสนอ
   • จัดรูปแบบข้อความ
   • ออกแบบสไลด์นำเสนอให้สวยงาม
   • เพิ่มตารางลงในสไลด์นำเสนอ
   • ใช้งานแผนภูมิในสไลด์นำเสนอ
   • สร้างแผนภาพกราฟิก SmartArt
   • ใส่กราฟิกสวย ๆ ลงในงานนำเสนอ
   • เพิ่มลูกเล่นการนำเสนอด้วยแอนิเมชันและสื่อมัลติมีเดีย
   • เพิ่มความปลอดภัยและแชร์งานนำเสนอ
   • ส่งมอบงานนำเสนอสู่ผู้ชม
  • Microsoft Excel 2016
   • จัดการกับไฟล์และข้อมูล
   • ใช้สูตรและฟังก์ชั่นพื้นฐาน
   • จัดรูปแบบเซลล์และกำหนดช่วงของข้อมูล
   • รูปแบบแผ่นงานและการจัดการกับแผ่นงาน
   • ทำงานกับข้อข้อมูลและมาโคร
   • ใช้สูตรขั้นสูง ความปลอดภัย และการแชร์สมุดงาน
   • สร้างกราฟ เพิ่มรูปภาพและรูปร่างลงในแผ่นงาน
  • Microsoft Word 2016
   • ใช้งานและการจัดการตัวอักษร
   • จัดการย่อหน้าเอกสารและข้อความ
   • สร้างตารางและการจัดการข้อมูลในตาราง
   • ปรับตกแต่งเอกสาร
   • แทรกวัตถุและองค์ประกอบอื่น ๆ
   • สร้างสารบัญ และการอ้างอิง

เกณฑ์การประเมินทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ระดับที่ 1 :ได้รับคะแนนรวมในหน่วยทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน (Using Basic Ditital Technologies) ไม่น้อยกว่า 60%

ระดับที่ 2 :ประเมินผ่านระดับที่ 1 และได้คะแนนรวมในหน่วยทักาะการสร้างเนื้อหาดิจิทัล (Create Digital Content) ภาคทฤษฏี ไม่น้อยกว่า 60% และภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 60%

แบบทดสอบวัดระดับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (100 คะแนน)

1.ข้อสอบทฤษฏี(Choice) จำนวน 70 ข้อ คะแนนรวม 70 คะแนน

2.ข้อสอบปฏิบัติ              จำนวน 3 ข้อ คะแนนรวม 30 คะแนน

loader