กลุ่มโปรแกรมสำนักงาน

Create Digital Content ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) ดังนี้

 • Microsoft Word 2016
  • ใช้งานและการจัดการตัวอักษร
  • จัดการย่อหน้าเอกสารและข้อความ
  • สร้างตารางและการจัดการข้อมูลในตาราง
  • ปรับตกแต่งเอกสาร
  • แทรกวัตถุและองค์ประกอบอื่น ๆ
  • สร้างสารบัญ และการอ้างอิง

 

 • Microsoft Excel 2016
  • จัดการกับไฟล์และข้อมูล
  • ใช้สูตรและฟังก์ชั่นพื้นฐาน
  • จัดรูปแบบเซลล์และกำหนดช่วงของข้อมูล
  • รูปแบบแผ่นงานและการจัดการกับแผ่นงาน
  • ทำงานกับข้อข้อมูลและมาโคร
  • ใช้สูตรขั้นสูง ความปลอดภัย และการแชร์สมุดงาน
  • สร้างกราฟ เพิ่มรูปภาพและรูปร่างลงในแผ่นงาน

 

 • Microsoft PowerPoint 2016
  • เริ่มต้นสร้างสไลด์นำเสนอ
  • จัดรูปแบบข้อความ
  • ออกแบบสไลด์นำเสนอให้สวยงาม
  • เพิ่มตารางลงในสไลด์นำเสนอ
  • ใช้งานแผนภูมิในสไลด์นำเสนอ
  • สร้างแผนภาพกราฟิก SmartArt
  • ใส่กราฟิกสวย ๆ ลงในงานนำเสนอ
  • เพิ่มลูกเล่นการนำเสนอด้วยแอนิเมชันและสื่อมัลติมีเดีย
  • เพิ่มความปลอดภัยและแชร์งานนำเสนอ
  • ส่งมอบงานนำเสนอสู่ผู้ชม

loader